新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

Mga Poster upang Maiwasan ang COVID-19

Mga poster at flier na pwede ninyong ipalaganap sa inyong mga tanggapan, paaralan, at saanmang lugar na makakatulong.
Pakiusap lamang na huwag baguhin ang anumang impormasyon sa anumang paraan.

Kahilingan ng koopersyon para sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

PDF >

Mga Puntong Dapat Tandaan Upang Maiwasan Ang Pagkalat Ng Impeksyon

PDF >

Hanggang sa panahong ito, sa prinsipyo, hindi kailangan kapag nasa labas, at kailangang magsuot ng mask kapag nasa loob, ngunit mula sa ika-13 ng Marso, 2023,magiging saligan ang indibidwal na pagpasya sa pagsusuot ng mask

PDF >

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon PDF