新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19)

ได้ทำการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านในการป้องกันการแพร่ระบาด

ระยะเวลาทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2021

พื้นที่ทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

จังหวัดไซตามะ, จังหวัดชิบะ, โตเกียว, จังหวัดคานางาวะ

ระยะเวลาทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021

พื้นที่ทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

งหวัดกิฟุ, จังหวัดไอจิ, จังหวัดเกียวโต, จังหวัดโอซาก้า, จังหวัดเฮียวโกะ, จังหวัดฟุกุโอกะ

ระยะเวลาทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

พื้นที่ทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

จังหวัดโทจิงิ

เนื้อหาสำคัญที่อยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ

 • 〇 มีการออกสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
  ระยะเวลาทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน: ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2021
  พื้นที่ทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน: จังหวัดไซตามะ, จังหวัดชิบะ, โตเกียว, จังหวัดคานางาวะ
  ระยะเวลาทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน: จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021
  พื้นที่ทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน: จังหวัดกิฟุ, จังหวัดไอจิ, จังหวัดเกียวโต, จังหวัดโอซาก้า, จังหวัดเฮียวโกะ, จังหวัดฟุกุโอกะ
  ระยะเวลาทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน: จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021
  พื้นที่ทำการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน: จังหวัดโทจิงิ
 • 〇 สำหรับจังหวัดที่อยู่ในประกาศ มีรายงานของผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยมีมาในสถิติอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบการรักษาพยาบาลอยู่ในสภาวะวิกฤต จุดประสงค์ในการออกประกาศนี้เพื่อต้องการหยุดยั้งและลดระดับของสภาวะวิกฤตนี้ลง
 • 〇 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ดำเนินการในครั้งนี้จะมีประสิทธิภาพและตรงต่อจุดเป้าหมายมากขึ้น เพราะได้ประสบการณ์จากช่วงที่มีการแพร่ระบาดใหญ่ก่อนหน้านี้ และจากความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ (เช่น การวิเคราะห์เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อ)

หลักการคิดเกี่ยวกับมาตรการที่ขอความร่วมมือทุกท่านในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • 〇 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการประกาศเพื่อให้หยุดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจในขอบเขตที่กว้าง แต่เป็นการดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพและตรงต่อจุดเป้าหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดที่สูง
 • 〇 ซึ่งจะหมายถึงการดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก โดยทำการจำกัดไม่ให้ผู้คนไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ขอความร่วมมือในการเลื่อนเวลาปิดให้บริการร้านอาหารและเครื่องดื่มให้เร็วขึ้น ขอความร่วมมือไม่ออกจากบ้าน และรณรงค์ให้มีการทำงานจากที่บ้านมากขึ้น เป็นต้น

โดยขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้ ในระหว่างระยะที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

(1) การออกจากบ้าน / การเดินทาง
 • 〇 ขอความร่วมมือผู้อยู่อาศัยทุกท่าน ในการไม่ออกจากบ้านหรือเดินทางหากไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
 • 〇 ขอให้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดที่สูง และเพื่อให้มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้มีประสิทธิผลที่สูงขึ้น จึงขอความร่วมมือในการไม่ออกจากบ้านในช่วงเวลากลางวันด้วย
 • 〇 ทั้งนี้ ท่านสามารถออกจากบ้าน / เดินทางในกรณีที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและเพื่อรักษาสุขภาพ เช่น ออกไปทำงาน เดินทางเพื่อไปพบแพทย์ หรือไปเดินออกกำลังกาย เป็นต้น
(2) การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ต่าง ๆ
 • 〇 การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ที่มีผู้คนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและไม่สามารถระบุตัวตนได้นั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินมาตรการรองรับเป็นพิเศษ เพราะจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสัมผัสระหว่างผู้คน และมีกรณีที่จะต่อเนื่องไปสู่การร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันได้มาก จึงขอความร่วมมือผู้จัดงานทุกท่านให้ทำการจัดงานโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีกำหนดไว้ เช่น ขนาดของงาน เป็นต้น
 • 〇 โดยเงื่อนไขประกอบด้วย การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จำกัดอัตราส่วนจำนวนคนต่อขนาดสถานที่ และจำกัดเรื่องการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
(3) การใช้สถานที่
 • 〇 ผลจากการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้สรุปว่าการร่วมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มด้วยกันจะมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดที่สูง เพราะจะต้องถอดหน้ากากอนามัยในระหว่างรับประทาน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาด และยังมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางว่า สำหรับกรณีผู้ติดเชื้อที่ไม่ทราบว่าได้รับเชื้อจากที่ไหน ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อจากการร่วมรับประทานด้วยกันกับผู้อื่น
 • 〇 ขอความร่วมมือร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านห้องคาราโอเกะ เป็นต้น ในการปิดให้บริการเร็วขึ้น (เปิดให้บริการไม่เกิน 20.00 น. และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา 11.00 น. - 19.00 น. )
 • 〇 รัฐบาลจะช่วยเหลือสำหรับ “เงินชดเชย” ที่จะมีการจ่ายชดเชยให้ในการขอให้ปิดร้านเร็วขึ้นสำหรับจังหวัดที่อยู่ในประกาศ (เพิ่มจาก 1.2 ล้านเยน เป็น 1.8 ล้านเยนเมื่อคำนวณเป็น 30 วัน / เดือน)
 • 〇 และจะขอความร่วมมือสถานบันเทิงและร้านค้าขนาดใหญ่ เป็นต้น เช่นเดียวกับร้านอาหารและเครื่องดื่ม (เปิดให้บริการไม่เกิน 20.00 น. และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา 11.00 น. - 19.00 น. ) และขอความร่วมมือสถานบันเทิง, โรงละคร, โรงภาพยนตร์ เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีกำหนดไว้เกี่ยวกับการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ และจำกัดอัตราส่วนจำนวนคนต่อขนาดสถานที่

โปสเตอร์สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

*สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ทั้งในบริษัท โรงเรียนหรือสถานที่ที่มีผู้คนชุมนุมได้ตามสะดวก
(ไม่อนุญาตให้นำไปดัดแปลงหรือแก้ไข)

อย่า “อยู่ในบริเวณพื้นที่ปิดมิดชิดและการระบายอากาศไม่ดี”“อยู่ในที่มีผู้คนรวมตัวกันหนาแน่น”“สัมผัสอย่างใกล้ชิด”!

ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ

ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ

การติดเชื้อโคโรนา(COVID-19)จะส่งผ่านการแพร่กระจายเชื้อตามเส้นทางต่างๆดังต่อไปนี้

ห้าสถานการณ์ที่เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ

ห้าสถานการณ์ที่เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อ PDF